ФК Смирненски

Ръководство на ФК Смирненски

Исмаил Хаятиев Сивриев

Президент на ФК Смирнеснки

Ружди Хаятиев Сивриев

Заместник Председател на УС

Мурад Беркантов Мурадов

Заместник Председател на УС

Исмаил Ехлиманов Джелилов

Заместник Председател на УС

Мехмед Кяшифов Кочанов

Член на УС

Фаик Шемсиев Зюлкяров

Член на УС

Кязим Хасан Реджеб

Член на УС